Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.06.2018 15:58:15 

Detský domov Klobušice

Koncepcie na roky 2012 až 2014

 

Ciele a úlohy koncepcie na roky 2012 až 2014       

 

Na základe poznatkov a skúseností z uplatňovania zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, ako i na základe výsledkov analýzy, ako i koncepcie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá je zameraná na deinštitucionalizáciu náhradnej starostlivosti,  vyhodnotenia plnenia úloh stanovujem do roku 2014 pre zariadenie nasledovné úlohy a ciele.

 

 

1.           Sanácia rodiny dieťaťa – v čo najkratšom možnom čase návrat dieťaťa späť do svojej biologickej rodiny – max. do dvoch rokov od umiestnenia

2.         U rodín, kde nie je sanácia rodiny z rôznych príčin možná v období dvoch rokov, udržiavať aktívny kontakt dieťaťa so svojou rodinou –                                                           postupné ozdravovanie rodiny a opätovné zaradenie rodiny do programu sanácie

3.        Získať aspoň jednu profesionálnu rodinu pre dieťa s poruchami správania

4.        Úspešné zaradenie dieťa a mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove do bežného občianskeho života

5.        Zintenzívniť a dostať na kvalitatívne vyššiu úroveň spoluprácu so samosprávou a UPSVaR 

6.        Zredukovať počet špecializovaných  skupín zameraných na poruchy správania sa na jednu

7.        Výchovné opatrenia realizovať na takej úrovni, aby sa dieťa po polročnom pobyte vrátilo do svojej pôvodnej rodiny.

8.        Eliminovať premiestnenie detí do reedukačných zariadení. 

 

 

 

 

 
 
Ciele a úlohy koncepcie na roky 2008 až 2011     
 
Na základe poznatkov a skúseností z uplatňovania zákona 305/2005 Z.z.z o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, ako i na základe výsledkov analýzy, vyhodnotenia plnenia úloh stanovujem do roku 2010 pre zariadenie nasledovné úlohy a ciele.
 
I.
Výchovná oblasť
 
Ciele výchovy
 
 •   Pokračovať v humanizácii výchovy
 •   Zvládnutie osamostatnenie sa detí po odchode z DeD
 •   Zvýšiť počet detí s úplným stredným vzdelaním
 •   Eliminovať rozdiel medzi dieťaťom z DeD, odchovancom DeD a bežnou populáciou rovesníkov
 •   Vypestovať u detí a mladých dospelých povinnosť pre budovanie vlastného ekonomického zázemia
 •   Zjednotiť systém výchovy v zariadení
 •   Zvýšiť počet výchovných zamestnancov v samostatnej skupine na 5.
 
 Úlohy koncepcie
 
 • Rodinný systém výchovy sa bude realizovať v satelite v Ladcoch so štyrmi vychovávateľmi a jednou pomocnou vychovávateľkou a maximálne 10 – timi deťmi. Do satelitu budú umiestňované deti bez výchovných problémov, resp. s minimálnymi výchovnými problémami. Celoročný výchovný plán odovzdá vedúci vychovávateľ koordinátorovi sociálno-výchovného úseku do 15.9.
 • Rodinný systém výchovy sa bude realizovať v dvoch profesionálnych rodinách. Celoročný výchovný plán odovzdá profesionálna rodina koordinátorovi sociálno-výchovného úseku do 15.9.
 • Reedukačný výchovný program sa bude realizovať v samostatných skupinách zameraných na poruchy správania sa . Do samostatnej skupiny bude umiestnených najviac 10 detí, trojica vychovávateľov a jedna pomocná vychovávateľka. Takéto skupimy budú umiestnené v novej budove zariadenia.
 • Diagnostika a rediagnostika sa bude realizovať v diagnostickej skupine, v ktorej bude umiestnených najviac 8 detí, trojica vychovávateľov a jedna pomocná vychovávateľka. Diagnostická skupina bude umiestnená v starej budove zariadenia.
 • Režim dňa bude pre samostatné skupiny zamerané na poruchy správania sa a pre diagnostickú skupinu jednotný. Stanoví ho koordinátor sociálno-výchovného úseku do septembrovej pedagogickej rady.
 • Hodnotiaci systém bude rovnaký pre samostatné skupiny zamerané na poruchy správania sa a pre diagnostickú skupinu jednotný. Stanoví ho odborný tím do septembrovej pedagogickej rady.
 • V rámci reedukačného programu budú plány samostatných skupín vychádzať zo zavedených zložiek výchovného procesu:
 
Ø     Vzdelávanie
Ø     Pracovná výchova
Ø     Citová výchova
Ø     Záujmová a rekreačná činnosť
Ø     Získavanie sociálnych zručností
 
 
 • Reedukačný program vypracuje odborný tím do septembrovej pedagogickej rady.
 • Plány činnosti samostatných skupín si vypracujú samostatné skupiny a vedúci vychovávatelia ich odovzdajú koordinátorovi sociálno-výchovného úseku do 15.9.
 • Koordinátor sociálno-výchovného úseku preloží riaditeľke DeD návrh na zjednodušenie , sprehľadnenie a zefektívnenie mesačných plánov a mesačných hodnotení do 30.9.2008. Mesačné plány a vyhodnotenia za mesiac september 2008 samostatné skupiny nevypracúvávajú.
 • Každý člen odborného tímu ( psychológ, špeciálny pedagóg a sociálni pracovníci) vypracujú svoj celoročný plán činnosti a odovzdajú ho riaditeľke do 20.9.
 • Vychovávatelia samostatných skupinách zameraných na poruchy správania sa a diagnostickej skupiny sa budú pravidelne denne stretávať prvých dvadsať minút pracovnej zmeny ,s výnimkou nočnej služby, s riaditeľkou zariadenia na konzultačných poradách k plánovanej výchovnej činnosti v SS podľa týždňového plánu skupiny.
 • Vychovávatelia sú povinní sa na priamu prácu s deťmi pripraviť písomne.
 
 II.
 
Odborný tím
 • Vykonáva odbornú pedagogickú, špeciálno-pedagogickú, psychologickú a sociálnu diagnostiku
 • Vykonáva terapie a poradenstvo pre dieťa a rodinu
 • Zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre prácu s problémovou rodinou a pre prácu s dieťaťom a mladým dospelým s poruchami správania sa pre potreby zariadenia
 • Zabezpečuje výcvik k terapeutickým činnostiam a k práci s poruchami správania sa pre výchovných a sociálnych zamestnancov
 
Súčasťou odborného tímu je externe MUDr.Kvasnička, pedopsychiater, s ktorým komunikuje psychológ za účelom zjednotenia v terapeutických prístupoch
 
III.
Sociálna oblasť
 
Ciele:
 
 • Pomoc dieťatu a jeho rodine
 • Návrat dieťaťa do pôvodnej rodiny
 • Súčinnosť pri vyhľadávaní náhradnej rodinnej starostlivosti
 • Eliminovať nedoplatky za poskytovanú starostlivosť dieťati a mladému dospelému v DeD
 • Vychovať samostatne úspešne fungujúceho jedinca po odchode z DeD
 • Koordinovať spoluprácu medzi detským domovom , samosprávou a UPSVaR
 
Úlohy
 1. Prvý polrok po príchode dieťaťa do zariadenia sa venovať intenzívne na sanácii biologickej rodiny
 2. Pri neúspešnej sanácii sa zamerať na náhradnú rodinnú starostlivosť, predovšetkým v širšej rodine
 3. Zintenzívniť a zefektívniť prácu s mladými dospelými podľa programu osamostatňovania sa
 4. Komplexne koordinovať prácu s dieťaťom a zamerať sa na uspokojovanie jeho potrieb súvisiacich s harmonickým rozvojom osobnosti
 5. Využiť všetky právne formy na eliminovanie nedoplatkov za starostlivosť poskytovanú v detskom domove
 
IV.
Ekonomická oblasť
 
Ciele
 
 • Vyvážiť vyťaženosť jednotlivých zamestnancov ekonomického úseku
 • Ovládať nový účtovný program
 • Zosumarizovať majetok DeD
 • Ovládať stravovací program v SS
 • Odstrániť nedostatky v samohospodárení SS
 
Úlohy
 
 • Vykonať monitoring vyťaženosti zamestnancov ekonomického úseku, podľa výsledkov upraviť pracovné náplne
 • Každý zamestnanec sa naučí vzájomne sa zastúpiť v:
Ø     práci so štátnou pokladnicou
Ø     práci s pokladňou
Ø     práci s registratúrnym strediskom
Ø     hláseniach o čerpaní rozpočtu
 
 • Naučiť ovládať stravovací program všetkých výchovných zamestnancov. Za úlohu zodpovedá hospodárka
 • Vykonať dôslednú inventarizáciu majetku DeD. Za úlohu zodpovedá hospodárka
 • Odstrániť nedostatky v samohospodárení samostatných výchovných skupín, naučiť všetkých vychovávateľov pracovať so skupinovým rozpočtom. Za úlohu zodpovedá hospodárka.
 • Vychovávatelia zodpovední za samohospodárenie pred zúčtovaním účtovníčke, najskôr odkonzultujú čerpanie svojho rozpočtu s riaditeľkou zariadenia. Účtovníčka zúčtuje skupinu, až po odsúhlasení s riaditeľkou.
 • Vymedzený čas na splnenie týchto úloh je najneskôr do 30.6.2009.
 
V.
Priestorové podmienky
 
Cieľ
 
Využiť nefunkčné a nevyužité priestory na tvorivé dielne a herne
Ø     Jedáleň
Ø     Kuchyňa
Ø     Práčovňa
Ø     Manglovňa
Ø     Sušiareň
 
VI.
Vnútorný informačný systém
 
Cieľ
 
 • Vybudovaním vnútorného informačného systému zjednodušiť najmä administratívnu komunikáciu medzi úsekmi a zamestnancami
 • Vytvorením webovej stránky poskytovať verejnosti informácie o činnosti zariadenia
 • Prostredníctvom webovej stránky získavať sponzorskú pomoc
 
Úlohy
 
 • Dobudovať vnútorný informačný systém
 • Vytvoriť webovú stránku zariadenia
 • Na webovej stránke dopĺňať informácie
 
 
VII.
Vzdelávanie zamestnancov
 
 1. Získavať zamestnancov pre celoživotné vzdelávanie sa. 
 2. Pokračovať v systéme metodického združenia zariadenia 
 3. Zabezpečovať účasť zamestnancov na celoslovenských a krajských metodických seminároch
 4. Zabezpečiť vyškolenie zamestnancov priameho kontaktu s deťmi v programe PRIDE
 5. Zabezpečiť pre zamestnancov priameho kontaktu a odborný tím supervíziu.
 VIII.
 
Osveta
 
 
 
K propagácii činnosti DeD, k získavaniu verejnosti pre náhradnú rodinnú starostlivosť využívať regionálne masovokomunikačné prostriedky
 
 
Poznatky a skúsenosti z výchovnej a sociálnej práci prezentovať prostredníctvom odbornej tlače
 
TOPlist