Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.01.2019 13:18:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Špecializované skupiny

Špecializované skupiny  sú umiestnené v novej budove detského domova.

Na začiatku bola v detskom domove vytvorená jedna špecializovaná samostatná skupina pre deti s poruchami správania sa, v snahe aby tieto deti nezískali „ nálepku“, boli v minulosti umiestnené v satelite detského domova, čo sa ukázalo ako zlé rozhodnutie, pretože nebola možná okamžitá intervencia odborného tímu pri vzniku problému, vychovávateľom sa tak nedostalo okamžitej podpory, deťom sa výrazne zhoršili výchovné výsledky v škole a naviac veľmi narušili susedské vzťahy s obyvateľmi Ladiec.

Premiestnením týchto detí späť do kmeňového detského domova, tiež tým, že sa do nášho detského domova začali umiestňovať deti s vážnymi výchovnými problémami, časom vznikli tri špecializované samostatné skupiny zamerané na poruchy správania sa. Prax ukazuje, že umiestnenie takýchto detí pod jednu strechu, hoci je to náročné pre personál, má veľa výhod pre samotné dieťa. Dieťa je vo väčšom bezpečí, vychovávateľ je menej vyčerpaný a viac je tiež v bezpečí, je možná okamžitá intervencia odborného tímu a hlavne výrazne vidieť tlak skupiny na jednotlivca i na skupinu. Práve týmto spôsobom, zapojením detí do riešenia problému, sa nám podarilo odstrániť alebo eliminovať vážne výchovné problémy u neprispôsobivých detí – úteky, šikanovanie, zneužívanie štátnych financií na osobné účely /napr. peniaze na cestovné do školy minuli na cigarety,.../.

Zapojenie detí a mladých dospelých do procesu rozhodovania , naučiť ich objektívne hodnotiť situácie, prijať zodpovednosť za návrhy, ale ich i dodržiavať, prijať zodpovednosť za rozhodnutie, za správanie , si vyžaduje premyslený a cieľavedomý edukačný proces, ktorému sa deti a mladí dospelí učia na denných skupinových komunitách s vychovávateľmi. Okrem toho sa deti a mladí dospelí stretávajú na celodomovej komunite spravidla jedenkrát mesačne / v prípade potreby i častejšie/ s riaditeľkou detského domova, kde sa spoločne riešia témy týkajúce sa celého zariadenia. Deti a malí dospelí navrhujú riešenie problému heslom „ mám tému“ / ich návrh/. Zapojením detí a mladých dospelých do tohto procesu sa podarilo niektoré vážne výchovné problémy úplne odstrániť / napr. zneužívanie štátnych finančných prostriedkov na cestovanie, nákupy , úteky hlásené na polícii/, alebo aspoň podstatne eliminovať / šikanovanie, vzájomné krádeže vreckového, požívanie návykových látok.../

Individuálnu prácu s problémami detí a mladých dospelých zabezpečuje psychologička, špeciálny pedagóg, sociálna pracovníčka a riaditeľka.

Ako pozitívny vnímame fakt, že pri dôslednom a systematickom dodržiavaní reedukačného programu , je možné tento program nielen zjemňovať a z prísnych pravidiel prejsť na prácu zameranú na zodpovednosť dieťaťa voči sebe a okoliu, ale i vytvára pevnejší podklad pre príchod nového dieťaťa do skupiny a nedarí sa novému dieťaťu manipulovať ostatné deti tak, ako by chcelo. Ako našu negatívnu stránku vnímame fakt, že ešte stále nie všetci zamestnanci dokážu s reedukačným problémom pracovať, preto aj práca so zamestnancami je zameraná na tento problém.

Všetky deti v špecializovaných skupinách zameraných na poruchy správania sa majú diagnostikované poruchy správania. Úspešnou spoluprácou s pedopsychiatrom sa darí medikamentóznu liečbu znižovať, až úplne vysadiť a návšteva dieťaťa u pedopsychiatra je stanovená len na obdobie, keď dieťa cíti potrebu ho navštíviť, alebo sa jeho správanie opätovne zhorší. Deti majú s pedopsychiatrom vytvorený blízky vzťah a prevažne rady k nemu chodia. Medikamentóznu liečbu dopĺňa za odporúčaní pedopsychiatra psychologička detského domova, ktorá postupy práce s dieťaťom s ním pravidelne konzultuje. V spolupráci s CPPP a P využívame možnosť integrácie detí s poruchami správania sa, čím je predpoklad, že deti ľahšie zvládnu vzdelávací proces, problém však je v tom, že nie všetci vyučujúci sú ochotní a schopní odporúčania dodržiavať a zvládnuť. Vychovávatelia sú v dennom kontakte s vyučujúcimi a vzájomnými informáciami a konzultáciami sa aj keď veľmi pomaly, ale predsa sa posúvajú v práci s dieťaťom.

Každé dieťa a mladý dospelý má vytvorený IPROD, ktorý sa mesačne vyhodnocuje (podľa potreby aj častejšie/. Koordinátorom medzi detským domovom, UPSVaR, obcou a rodinou je vedúca úseku starostlivosti o dieťa.

Prax ukazuje, že špecializované skupiny pre poruchy správania majú pre samotné dieťa veľký význam, pretože je reálna šanca ,najmä pri včasnej detekcii problému dieťaťa a rodiny a jeho včasné vyňatie z nepriaznivého prostredia, vrátiť dieťa späť do pôvodnej rodiny. Svedčí o tom i fakt, že k presunu dieťaťa do reedukačného zariadenia dochádza minimálne, preto sa tomuto zameraniu nášho detského domova chceme venovať aj v budúcnosti, naviac z informácií UPSVaR a samospráv máme spätnú väzbu, že deti po odchode z detského domova s výnimkou jedného prípadu, sa dokázali úspešne začleniť do občianskeho života .

Ekonomicky všetky špecializované skupiny sú zabezpečované samohospodárením z vyčleneného rozpočtu DeD.

 

Diagnostická  skupina 

Diagnostická skupina v našom zariadení bola vytvorená v roku 2005 za účelom diagnostiky detí .

V súčasnosti ju vnímame, že „ prežila svoju dobu“ a skôr by jej patril názov diagnosticko – sprevádzajúca skupina /môj pracovný názov, momentálne neviem výstižnejší/, pretože okrem diagnostiky a rediagnostiky je zapojená aj do sprevádzania dieťaťa po umiestnení do špecializovanej alebo samostatnej skupiny, je nápomocná pri intervencii v prípade zlyhania dieťaťa v skupine, pracuje s rodinou dieťaťa a hlavne stavia základ plánu práce s dieťaťom a jeho rodinou , je nápomocná rodine po prepustení dieťaťa z detského domova .V tomto trende by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti.

 

Mladí dospelí 

V detskom domove nie je vytvorená skupina mladých dospelých. Sú umiestnení v garzonkách detského domova , starostlivosť o nich zabezpečuje sociálna pracovníčka a riaditeľka. Ekonomicky sú priradení k skupine, v ktorej pôvodne boli. Sú započítaní do stavu detského domova, ale nie do počtu v skupine, čím počet detí v skupine neblokujú.

Detský domov má k dispozícii 7 garzoniek, z toho 6 je postavených v areáli detského domova jednu sme získali bezplatne v paneláku v Dubnici nad Váhom, kde t.č. býva študentka pedagogickej fakulty UK Bratislava.

Mladí dospelí majú vypracovaný plán osamostatňovania sa ako súčasť IPROD-u, ktorý si sami tvoria a pravidelne ho mesačne vyhodnocujú.

Prácou s mladými dospelými sme zistili, že ich najväčším problémom nie je hospodárenie, ani získanie alebo udržanie si práce, ale zostať sám, byť zodpovedný a rozhodovať o sebe. Nevedia nakladať s časom, spraviť si denný harmonogram alebo svoj vlastný režim dňa, stanovovať si priority. Preto sa táto skúsenosť premietla aj do práce v skupinách a program osamostatňovania sa sme posunuli pre deti už od 15 rokov.

TOPlist