Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.06.2018 15:58:15 

Detský domov Klobušice

Medzníky
 
 
Rok 1996
 
Detský domov sa stáva zariadením s právnou subjektivitou.
 
Rok 1997
 
Detské domovy prechádzajú od 1.1. 1997 z rezortu ministerstva školstva do rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto roku začína materiálny rozmach detského domova. Zariadenie sa pripravuje na zmenu filozofie v poskytovaní starostlivosti o zverené deti, pripravuje sa na prechod z internátneho typu na rodinný typ zariadenia. Výraznú finančnú a morálnu pomoc detskému domovu poskytol KÚ – odbor sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne.
 
Rok 1998 – 2000
 
Od 1.9.1998 je vytvorená prvá výchovná skupina rodinného typu so samostatným hospodárením. V skupine pôsobí dvojica vychovávateľov, muž a žena. Postupne sa vytvárali ďalšie skupiny rodinného typu, v roku 1999 druhá a zostávajúce dve v roku 2000.
Prvými vychovávateľmi vo výchovných skupinách rodinného typu boli:
Jarmila Megová, Miroslav Bajza
Rudolfa Huboňová, Peter Nemák, Bc.
V rokoch 1998 a 1999 boli vytvorené aj prvé dve profesionálne rodiny – p. Rusňáková Zdenka, predtým vychovávateľka v detskom domove, ktorá začala vychovávať v svojom domácom prostredí Renátu Harvanovú a následne p. Iveta Kobydová, ktorá začala v svojom domácom prostredí poskytovať starostlivosť Slavomíre a Veronike Šípošovým a Terézii Milenkovskej. 
 
Rok 2003
 
Meniace sa spoločenské pomery a v súvislosti s nimi čoraz náročnejšie podmienky pre prevzatie zodpovednosti mladých ľudí za svoju budúcnosť viedli detský domov k vypracovaniu programu osamostatňovania sa detí a mladých dospelých umiestnených v našom zariadení. Program je zameraný na zabezpečenie si základných existenčných potrieb  
    - získanie a udržanie si práce
- získanie a udržanie si bývania
   - naučiť sa hospodáriť s finančnými prostriedkami
 
V rámci tohto programu detský domov v  roku 2003 slávnostne otvoril šesť garzoniek, postavených v areáli zariadenia. Podmienkou, aby mladý dospelý mohol využiť túto pomoc detského domova , je pracovať a ročne si z vlastného platu našetriť minimálne 50.000 Sk, ktoré potom následne využije na zabezpečenie si vlastného bývania. V garzonke môže mladý dospelý, za predpokladu dodržania zmluvy o bývaní, bývať do 25.rokov.
V garzonke môže mladý dospelý bývať aj v prípade, že študuje na vysokej škole. V takomto prípade sa mladý dospelý musí podieľať na svojej budúcnosti brigádnickou činnosťou v čase svojho voľna.
Prvou obyvateľkou garzonky sa stala Vladimíra Zboranová, ktorá počas pobytu v garzonke získala stredoškolskú kvalifikáciu vychovávateľstvo a rozšírila si svoje vzdelanie o štúdium špeciálnej pedagogiky. V našom zariadení pracovala ako pomocná vychovávateľka.
Zatiaľ v garzonkách bývalo 14 mladých dospelých, 3 tehotné ženy od šiesteho mesiaca tehotenstva do šiestich mesiacov dieťaťa po narodení. V rámci sanácie a kontaktu rodiča s dieťaťom využilo možnosť ubytovať sa vo vyčlenenej garzonke na tento účel 5 rodičov.
 
Rok 2004
 
Detský domov zakúpil v Ladcoch rodinný dom, do ktorého bola vyčlenená jedna samostatná skupina s desiatimi deťmi a štyrmi vychovávateľmi. T.č. je v rodinnom dome ubytovaných desať detí a starajú sa o nich 4 vychovávateľky a jedna pomocná vychovávateľka.
 
 
Rok 2005
 
Tento rok bol pre detské domovy prelomovým rokom. Do platnosti vstúpil zákon 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Zákon zmenil postavenie detských   domovov a definitívne s stali zariadeniami pre dočasný pobyt detí v ňom. Uprednostnilo sa umiestňovanie detí predovšetkým do profesionálnych rodín, najmä deti do jedného a do troch rokov. Zákon umožnil zriadiť v detskom domove diagnostické skupiny a špecializované skupiny zamerané na poruchy správania sa, pre deti do troch rokov, mladých dospelých.
Od 1.9.2005 v našom detskom domove začala pôsobiť diagnostická skupina a jedna špecializovaná skupina zametaná na poruchy správania sa. Diagnostická skupina a špecializovaná skupina boli zriadené ako prvé na Slovensku.
Prvým prijatým dieťaťom do diagnostickej skupiny bola Simona Jarošincová, 14 rokov.
 
Rok 2006
 
V detskom domove bola zrušená centrálna kuchyňa a samostatné skupiny tak úplne prešli na samohospodárenie s celodennou prípravou stravy.
Skupina obdrží v januári rozpočet na celý kalendárny rok ( je vyčlenený z rozpočtu detského domova) a mesačne z neho čerpá jednu dvanástinu. Použitie finančných prostriedkov v skupine riadi, zodpovedá za ich použitie a zúčtováva ich mesačne vychovávateľ zodpovedný za samohospodárenie v skupine.
 
Rok 2008
 
Od 1.9.2008 sú v detskom domove tri špecializované skupiny zamerané na poruchy správania sa a jedna diagnostická skupina. Deti relatívne bez porúch správania sú umiestnené vo vyčlenenej samostatnej skupine, v satelite detského domova v Ladcoch.
TOPlist