Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.01.2019 13:18:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Práca so zamestnancami

Vzhľadom k tomu, že v zariadení dochádzalo k častej fluktuácii hlavne vychovávateľov, ktorí krátko po nástupe vzdávali prácu, pretože nevedeli pracovať s deťmi s poruchami správania sa, práca v detskom domove sa stala pre nich sklamaním, veľmi náročná a slabo finančne ohodnotená, rozmýšľali sme, ako tento stav zmeniť, pretože striedanie zamestnancov neprospievalo predovšetkým deťom.

 

Zamerali sme sa na nasledovné kroky:

  1. budovanie tímov jednotlivých skupín

  2. získanie istoty vo vychovávateľských zručnostiach

  3. poradenstvo, supervízia, servis všetkým zamestnancom priameho kontaktu – vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, gazdiné, profesionálne rodiny.

 

Budovanie tímov jednotlivých skupín

je vždy jednou z tém skupinových mesačných pedagogických porád. Dôraz je kladený na zjednotenie prístupov v reedukačnom programe, jeho dodržiavanie, dodržiavanie stanovených a prijatých pravidiel, vzájomnú kolegiálnu pomoc pri ich realizácii a vzájomnú otvorenosť pri riešení výchov-ných problémov, taktiež zapojenie pomocnej vychovávateľky a gazdinej do tohto procesu. Z naj-asertívnejších a najempatickejších vychovávateľov s prirodzenou autoritou boli vytvorení vedúci vychovávatelia jednotlivých skupín, ktorí kooperujú prácu v skupine. Dôraz je tiež kladený na odovzdávanie si poznatkov zo služieb a vzájomné nadväzovanie na predchádzajúce služby.

 

Získanie istoty vo vychovávateľských zručnostiach

je zabezpečované prostredníctvom metodického združenia, ktoré v zariadení funguje nepretržite a je zamerané nielen na sprostredkovanie informácií o najnovších poznatkoch a trendoch v psychológii, pedagogike, sociálnej práci a iných spoločenských vied, ale i na získavanie praktických zručností formou tréningov napr. pre zadávanie hraníc, práca s trestom, odmenou, logickým dôsledkom, stanovenie efektívneho výchovného opatrenia a pod.

Dôraz je kladený na dôslednú dennú, systematickú prípravu na vykonávanie priamej práce s deťmi, vlastnú kreativitu smerujúcu k budovanie väzieb s detí, rovesníckych a súrodeneckých väzieb, celkový rozvoj dieťaťa tak, aby bolo schopné sa s čo najmenšími rozdielmi zaradiť medzi bežnú populáciu.

 

Poradenstvo, supervízia, servis všetkým zamestnancom priameho kontaktu – vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, gazdiné, profesionálne rodiny

V zariadení sa osvedčili denné konzultácie za účasti službukonajúcich vychovávateľov, odborného tímu a riaditeľky, pretože vytvárajú priestor preto, aby vychovávateľ nezostal bezradný, mal možnosť sa poradiť a dostalo sa vzniknutej situácii okamžitej intervencie . Konzultácie sú zamerané na

a/ informácie ako a v čom bude službukonajúci vychovávateľ nadväzovať na predchádzajúcu službu

b/ čomu sa on sám bude venovať v daný deň

c/ predloží výchovný problém, s ktorým si sám nevie poradiť a požiada o radu ostatných prítomných

d/ v prípade potreby požiada o pomoc priamo do skupiny špeciálneho pedagóga, psychologičku, sociálnu pracovníčku alebo riaditeľku.

 

Supervízia je v detskom domove zabezpečovaná vyškolenou supervízorkou, dohodou z DeD Prievidza.

 

Profesionálne rodiny sa zúčastňujú pravidelne mesačných pedagogických porad určených len pre profesionálne rodiny. Okrem toho sa zúčastňujú na metodických stretnutiach v detskom domove, v prípade ich potreby aj konzultácií priamo s odborným tímom, či už v DeD alebo priamo v domác-nosti profesionálnej rodiny.

 

Okrem interných stretnutí sa vychovávatelia zúčastňujú aj rôznych, školení, konferencií a pracovných stretnutí mimo detského domova.

 

Odborný tím a riaditeľka sú zapojení do prípravy profesionálnych rodín pre UPSVaR Trenčín a Považská Bystrica.

 

V súčasnosti je kapacita zariadenia  42 detí.

Počet umiestnených detí k 1.11.2013 :  54

Počet zamestnancov:  40

 

Vychovávatelia: 15 z toho: 

5 s úplným stredným vzdelaním v odbore špeciálna pedagogika

16 s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa

 

Gazdiné: 5 z toho:

4 s úplným stredoškolským vzdelaním

1 s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa

 

Pomocní vychovávatelia: 7 z toho:

6 so stredným vzdelaním

1 s úplným stredoškolským vzdelaním

 

Odborný tím:

psychologička

špeciálny pedagóg

 

Sociálne pracovníčky: 2 z toho:

1 s úplným stredoškolským vzdelaním

1 s vysokoškolským vzdelaním II. Stupňa súčasne aj vedúca úseku starostlivosti o dieťa

 

Ekonomickí zamestnanci.: 3

  • účtovníčka

  • hospodárka

  • personalista a mzdy

 

Prevádzkoví zamestnanci: 2 v kumulovanej funkcii vodič - údržbár

 

TOPlist