Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.01.2019 13:18:30 

Centrum pre deti a rodiny Ilava - Klobušice

Vízia do budúcnosti

Na základe doterajších skúsenosti budúcnosť našej práce vidíme 

 

  1. V pokračovaní v sanácii rodín tak, aby detský domov bol skutočne pre dieťa len dočasným pobytom

  2. V špecializovaní sa na poruchy správania sa. Stanovili sme si úlohu ,reedukačný program prepracovať časom tak, aby bol stupňovitý a smeroval k väčšej motivácii detí na odstraňovaní alebo eliminácii problémového správania sa, čím by vznikol predpoklad zníženia počtu špecializovaných skupín, t.č. pracujeme na znížení takýchto skupín o jednu skupinu. Prácu s deťmi v špecializovaných skupinách realizovať „ pod jednou strechou“, pretože prax ukázala, že je ďaleko efektívnejšia a funkčnejšia, ako vyčlenenie do rodinného domu.

  3. Pokračovať v skvalitňovaní práce s mladými dospelými tak, aby sa po odchode z detského domova boli schopní začleniť medzi bežnú populáciu a neboli odkázaní na ďalšiu sociálnu sieť

  4. Vyhľadávať profesionálne rodiny, ktoré by boli schopné zvládnuť dieťa s poruchami správania, vyžadujúce si vysoko individuálnu starostlivosť.

  5. Detský domov má potrebu otvoriť sa terénnej sociálnej práci , čím by napr. na požiadanie UPSVaR, prípadne rodiny, mohol najmä pri problémoch deťoch , vykonávať sprevádzanie priamo v rodine alebo ambulantnou formou pomôcť rodine, aby dieťa z nej nemuselo byť vôbec vyňaté, tieto činnosti by boli zabezpečované kvalifikovaným kolektívom detského domova, pretože väčšina nášho kolektívu má okrem pedagogického vzdelania aj vzdelania v sociálnej práci

  6. U detí s neúspešnou sanáciou i neúspešnou náhradnou rodinnou starostlivosťou pokračovať v udržiavaní kontaktu s rodinou / napr. rodičia bezdomovci, alkoholici/ pobytovou formou v zariadení v garzonke detského domova č.1 určenej pre tento účel

  7. V satelite detského domova pokračovať vo výchovnom programe čo najviac sa podobajúcom životu vo fungujúcej rodine. Pokračovať v hľadaní manželského páru - profesionálnej rodiny, ktorá by bola schopná pracovať vo vymedzenej časti detského domova

  8. Kreovať diagnosticko-sprevádzajúcu skupinu / môj pracovný názov/, ktorá bude zabezpečovať okrem diagnostiky aj terénnu sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou.

 

TOPlist